Prøvevejledning

Prøvevejledning: Kursus for vognmænd og transportledere i varebilsvirksomheder

Denne prøvevejledning gælder for kurser, som afholdes på baggrund af godskørselsloven og som er godkendt af Færdselsstyrelsen.
Kursister, der har gennemført kurset for transportledere i varebilsvirksomheder, skal ved en skriftlig prøve dokumentere færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 2 til Be-kendtgørelse om godskørsel.

Prøven aflægges tidligst ved kursets afslutning. Prøven skal bestås senest 3 måneder efter kur-sets afslutning og senest 12 måneder efter kursusstart.
Det er op til kursusstedet at fastsætte forsvarlige rammer for kursisternes fravær. Prøvesæt rekvireres på https://ts.multitest.dk/adminstration senest 1 uge før prøvens gennemførelse. Der henvises i øvrigt til Multitest brugervejledning.
Ved rekvireringen af prøvesæt orienteres Færdselsstyrelsen – via Multitest – om, hvor og hvornår prøven aflægges. Dette er vigtigt af hensyn til styrelsens mulighed for at kunne benyt-te sig af sin ret til at overvære prøverne.

Kursisten skal for at bestå prøven svare rigtigt på mindst 23 (76 %) af prøvens spørgsmål som består af 30 multiple-choise spørgsmål med 4 svarmuligheder, hvor én er rigtig.

Prøvens varighed er 90 minutter. Kursister med dokumenteret ordblindhed kan søge om at få forlænget prøvens varighed til 135 minutter.
Ved prøven må kursisten bruge egne notater og faglitteratur. Elektronisk udstyr med kontakt til omverdenen – på nær Multitest – må ikke anvendes.

Mindst én eksamensvagt skal være til stede under hele prøven. Eksamensvagten må ikke have faglig indsigt i prøven. Medarbejdere der har faglig indsigt i eksamensstoffet må ikke have adgang til kursister så længe disse aflægger prøve.
Ordblinde kursister kan få prøven oplæst og eventuel hjælp til notater efter kursistens anvis-ninger af en af de tilstedeværende eksamensvagter.

Ved brug af undervisningsprøver er der ikke særlige krav til prøvevagter.
En kursist, der ikke har bestået prøven efter 3. forsøg, skal gennemgå et nyt kursus, før ved-kommende kan deltage i en ny prøve.
Kursister kan senest 4 uger efter aflæggelsen af en prøve, skriftligt indbringe en klage til Færdselsstyrelsen. Såfremt klagen retter sig mod konkrete spørgsmål, skal det/de unikke spørgsmåls-ID oplyses. (Vises sammen med spørgsmålet ved prøven).